Adatkezelési tájékoztató

Az In Dynamics Consulting Kft. (In Dynamics csoport) saját szervezésű, a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentés alapján szervezett képzéseihez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója – hatályos 2023. január 30.-től

Az In Dynamics Consulting Kft., (székhelye: 2092 Budakeszi, Széchenyi u 1.; cégjegyzékszáma: 13-09-196697, adószáma: 24106306-2-13; képviseli: Snír Péter ügyvezető) saját szervezésben, a Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény – Fktv.) szerinti bejelentés alapján képzéseket szervez. A képzés szervezése és lebonyolítása során szükségszerűen felmerül a képzésben résztvevők (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak kezelése, továbbá amennyiben a képzés megrendelője nem a résztvevő, úgy a megrendelő adatainak kezelése. Az In Dynamics Kft. a tevékenységét az In Dynamics cégcsoport tagjaként, Wiesner Edina Egyéni Vállalkozóval (Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 1.; EV nyilvántartási szám: 57507431 adószám: 59466093-1-33), szorosan együttműködve végzi, közösen szervezik a felnőttképzési tevékenységüket, a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőként kezelik az felnőttképzésekkel összefüggő adatokat, a közös adatkezelői minőség azt jelenti, hogy az adatkezelések célját és eszközeit (a belső folyamatokat, a használt nyomtatványok tartalmát, a közösen használt adatbázisok tartalmát) közösen határozták meg, és minden adatkezelő hozzáfér az általunk közösen kezelt adatokhoz. Ennek megfelelően a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések esetében adatkezelőnek az In Dynamics vállalkozáscsoport minősül – továbbiakban együttesen: Adatkezelő vagy Adatkezelők.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon kezeli az Adatkezelő, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre. 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 13. cikke alapján a személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk: 

Az Adatkezelők adatai és elérhetőségei:

Elnevezés: In Dynamics Consulting Kft.Elnevezés: Wiesner Edina EVElnevezés: 
Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u 1.Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi u 1.Székhely: ……………
Adószám: 24106306-2-13Adószám: 59466093-1-33Adószám: ………………
Nyilvántartási száma: 13-09-196697Nyilvántartási száma: EV 57507431Nyilvántartási száma: …………..
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék CégbíróságaNyilvántartó hatóság: Budakeszi JegyzőNyilvántartó hatóság: …………….
Telefonos elérhetőség: +36 30 535 5454Telefonos elérhetőség: +36 30 525 1943Telefonos elérhetőség: 
Elektronikus elérhetőség: office@indynamics.huElektronikus elérhetőség: office@indynamics.huElektronikus elérhetőség: 
Adatkezelő képviselője: Snír Péter ügyvezetőAdatkezelő képviselője: Wiesner Edina EVAdatkezelő képviselője: 
Telefonos elérhetőség: +36 30 535 5454Telefonos elérhetőség: +36 30 525 1943Telefonos elérhetőség: 
Elektronikus elérhetőség: office@indynamics.huElektronikus elérhetőség: office@indynamics.huElektronikus elérhetőség: 

Felnőttképzésekhez kapcsolódó adatkezelések:

A képzésre a résztvevők papír alapú (scannelve is) vagy elektronikus jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek. Egyes képzések esetén a résztvevőkkel egyedi írásbeli felnőttképzési szerződés kerül aláírásra, a jogszabályban meghatározott tartalommal. A jelentkezési lapok és a Felnőttképzési szerződések digitálisan (scannelve) is elmentésre kerülnek. A jogszabály szerint az Adatkezelő, mint felnőttképző a Képzés teljesítésével összefüggésben dokumentumok és nyilvántartások vezetésére köteles, amit a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőriz, ezen dokumentumok/nyilvántartások is tartalmaznak személyes adatokat.

A képzés sikeres elvégzésekor, amennyiben a résztvevő igényli, részére Tanúsítvány kerül kiállításra a képzés sikeres elvégzéséről. A tanúsítvány a felnőttképzés jogszabály szerinti adatszolgáltatási rendszerben (far.nive.hu) kerül kiállításra, és azt a Felnőttképző a Résztvevő választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon bocsátja rendelkezésre. A kiállított tanúsítványok másolatait a Felnőttképző a felnőttképzési szerződés mellé csatolva megőrzi. Továbbá ezen tanúsítvány adatokat a felnőttképzési államigazgatási szerv, önálló adatkezelőként központi nyilvántartásban kezeli, és az adatokat azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi meg, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak.

Jogszabály kötelező rendelkezése szerint a felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot. Azon érintettek részére, akik nem rendelkeznek oktatási azonosító számmal, a felnőttképző köteles ilyen oktatási azonosítót igényelni, amelyet az Oktatási Hivatal generál és küld meg elektronikusan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül az Adatkezelő részére.

A jogszabály szerint az Adatkezelő köteles a képzésekről adatot szolgáltatni a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, mely adatszolgáltatás többek között tartalmazza a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét és legmagasabb iskolai végzettségét.

A résztvevőkről, kapcsolattartási adataikról, a képzésük aktuális állásáról, a fizetések teljesítéséről, a kiállított tanúsítványokról az átláthatóság és nyomon követhetőség megkönnyítése érdekében az Adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet. 

A képzési díjról az Adatkezelő számlát állít ki vagy a résztvevő, vagy amennyiben a képzési díjat harmadik fél fizeti, úgy ezen harmadik fél részére. A képzési díjat a résztvevő banki átutalással, vagy a honlapon található fizetési link alkalmazásával bankkártyás tranzakcióként teljesítheti.

Azon résztvevők részére, akik ezt igénylik és akik az adataik ilyen célból való kezeléséhez hozzájárulnak, az Adatkezelő rendszeresen Hírlevelet küld. 

A könnyebb átláthatóság kedvéért az adatkezelések lényeges körülményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés célja Adatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjeiAdatkezelés időtartama
Résztvevők adatainak kezelése – Jelentkezési lap papír alaponRésztvevő:neve, születési helye és ideje, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, lakcíme, levelezési címe, e-mail címe, telefonszámaoktatási azonosítója, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatKépzéssel összefüggő adatok:Képzés elnevezése, időpontja (kezdete/vége, képzési napok)Díjfizetési adatok (résztvevő vagy harmadik személy fizeti a díjat)Jelentkezés/adatszolgáltatás dátuma
Jelentkezések adminisztrálása, kapcsolattartás, szerződés-előkészítése Szerződéses kötelezettségek teljesítése, szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b)) ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
E-mail jelentkezés esetén Levelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó 
Hatósági vizsgálat esetén a felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
A jelentkezési lapokat (amennyiben készül, úgy a Felnőttképzési szerződéshez csatolva), aláírástól számított 8. év végéig őrizzük meg.  
Résztvevők adatainak kezelése – Elektronikus jelentkezési űrlapRésztvevő:neve, születési helye és ideje, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, lakcíme, levelezési címe, e-mail címe, telefonszámaoktatási azonosítója, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatKépzéssel összefüggő adatok:Képzés elnevezése, időpontja (kezdete/vége, képzési napok)Díjfizetési adatok (résztvevő vagy harmadik személy fizeti a díjat)Jelentkezés/adatszolgáltatás dátumaJelentkezések adminisztrálása, kapcsolattartás, szerződés-előkészítése Szerződéses kötelezettségek teljesítése, szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google regisztrációs űrlap szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Weboldal automatizációs szolgáltató, mint adatfeldolgozó
A jelentkezési űrlapok adatait a jelentkezéstől számított 8. év végéig őrizzük meg.  
Résztvevők adatainak kezelése – Felnőttképzési Szerződés Résztvevő:neve, születési helye és ideje, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, e-mail címe, oktatási azonosítója, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatKépzéssel összefüggő adatok:Képzés elnevezése, időpontja (kezdete/vége, képzési napok)Díjfizetési adatok (résztvevő vagy harmadik személy fizeti a díjat)Szerződés aláírásának időpontjaAláírásokKépzési szerződés tartalmának írásba foglalása, képzés lebonyolítása, kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
Jogszabály: Felnőttképzési tv. 21. §. (GDPR 6. cikk (1) c))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Amennyiben a képzési díjat harmadik személy (pl munkáltató) fizeti, úgy ezen harmadik személy, mint önálló adatkezelő 
Pályázati finanszírozás esetén a pályázatkiíró, mint önálló adatkezelő
Hatósági vizsgálat esetén a felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
A Felnőttképzési szerződést és a képzés dokumentumait az aláírástól számított 8. év végéig őrizzük meg.  
Résztvevő:lakcíme, levelezési címe, telefonszámaKépzési szerződés tartalmának írásba foglalása, kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítéseSzerződéses kötelezettségek teljesítése, szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Amennyiben a képzési díjat harmadik személy (pl munkáltató) fizeti, úgy ezen harmadik személy, mint önálló adatkezelő 
Pályázati finanszírozás esetén a pályázatkiíró, mint önálló adatkezelő
Hatósági vizsgálat esetén a felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
A Felnőttképzési szerződést és a képzés dokumentumait az aláírástól számított 8. év végéig őrizzük meg.  
Oktatási azonosító igénylése – szükség eseténnévszületési névanyja neve, születési hely, időlegmagasabb iskolai végzettség Jogszabály szerint kötelező oktatási azonosító igényléseJogszabály: Fktv. vhr. 25/A.§. (GDPR 6. cikk (1) c))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
Az adatkezelés az Adatkezelőnél az oktatási azonosító igénylésének tartamára tart.
A Felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokat folyamatosan, önálló adatkezelőként kezeli.   
Résztvevők adatainak kezelése – Felnőttképzési Szerződés teljesítésével összefüggő kötelezően megőrzendő iratok és nyilvántartásokA képzéssel összefüggésben kötelezően vezetett nyilvántartások és dokumentumok:a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok (haladási napló) adatai b) a képzési szerződés (regisztráció) adatai, a képzés megkezdésééhez szükséges feltételek teljesítését igazoló dokumentumok másolatai, a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok adatai,c) a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokJogszabály szerint kötelezően megőrzendő iratok és nyilvántartások biztosításaJogszabály: Felnőttképzési tv. 16. §. (GDPR 6. cikk (1) c))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Hatósági vizsgálat esetén a felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
A dokumentumokat a keletkezéstől számított 8. év végéig őrizzük meg.  
Résztvevők adatainak kezelése – TanúsítványTanúsítvány sorszámaRésztvevő neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve A képzés megnevezése, időpontja és óraszáma,Az arra való utalás, hogy a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít, és a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosítA tanúsítvány kiállításának helyszíne és időpontja,A tanúsítvány kiállítójának neve és beosztásaKépzés teljesítésének igazolása Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b))
ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Pályázati finanszírozás esetén a pályázatkiíró, mint önálló adatkezelő
Felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
A Tanúsítványok másolatait a Felnőttképzési szerződéshez csatolva, azzal egyező időtartamban őrizzük meg (aláírástól számított 8. év végéig).   
A Felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványok adatait azok keletkezésétől számított 50. év utolsó napjáig kezeli. 
Résztvevők adatainak kezelése – Elektronikus nyilvántartás NévSzületési névSzületési hely, időAnyja neveLakcímTelefonszámE-mail címOktatási azonosítóSzámla adatok (összeg, kifizetés időpontja, esetleges hátralékok/követelések)Képzési folyamat aktuális állásaKiállított tanúsítvány sorszáma és átadásának időpontjaRészvétel és képzés nyomon követése
Jogos érdek a képzési szerződések teljesítési folyamatának egyszerű és kereshető rendszerben történő nyomon követése (GDPR. 6. cikk (1) bek f))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Az elektronikus nyilvántartást a képzés során folyamatosan vezetjük és a képzés befejezését követő 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.
Résztvevők adatainak kezelése – Adóügyi bizonylat (Számla)NévLakcím/székhelyVállalkozás esetén adószám
(Harmadik személy (pl. munkáltató) általi finanszírozás esetén a számlafizető adata, mint cégadat nem személyes adat, azonban a számla törzsszövegében a finanszírozott résztvevő neve feltüntetésre kerül)
Részvételi díj bizonylatolása
Jogszabály: Számviteli tv. 165-169.§, ÁFA tv. 169. §. (GDPR 6. cikk (1) c))ÉrintettKönyvelő szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Számlázási szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Harmadik személy általi finanszírozás esetén ezen harmadik személy, mint önálló adatkezelő
A bizonylatokat a kiállítás évétől számított 8 év utolsó napjáig őrizzük meg. 
Bankkártyás fizetés (Honlapon található linken)NévE-mailTelefonszám
Számlázási névSzámlázási cím
Fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok (ide nem érve a banki azonosító adatokat, amikhez az Adatkezelő nem fér hozzá), számla szerint szolgáltatás, összeg, fizetési tranzakció időpontja, fizetési tranzakció sikeressége
Kényelmi szolgáltatás: a megrendelő a „fizetés” gombra kattintás eredményeként átirányításra került a banki fizetési felületre amire az Adatkezelő már nem lát rá, az itt megadott adatok tekintetében a banki szolgáltató adatkezelési szabályzata irányadó.Érintett hozzájárulása, melyet a funkció önkéntes használatával megadottnak tekintünk (GDPR 6. cikk (1) a))ÉrintettKönyvelő szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Számlázási szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Weboldal automatizációs szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Banki fizetési szolgáltató (CIB Bank), mint önálló adatkezelő
A bankkártyás fizetés adatait az Adatkezelő a keletkezéstől számított 5 évig (általános elévülési idő) kezeli.
Felnőttképzési államigazgatási szerv részére nyújtott adat-szolgáltatás a Résztvevő neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, e-mail címe, legmagasabb iskolai végzettsége, valamint a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és befejezésének tervezett időpontjára képzési díjra és költségviselőjére vonatkozó adatok
Továbbá: Adatszolgáltatás teljesítésének időpontja
jogszabály szerinti adatszolgáltatás teljesítése
Jogszabály: Felnőttképzési tv. 15. §.  (GDPR 6. cikk (1) c))Érintett
Szerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő
Az adatkezelés időtartama az Adatkezelőnél az adatszolgáltatás tartamáig tart.
A Felnőttképzési államigazgatási szerv, mint önálló adatkezelő, az adatokat a keletkezéstől számított 50. év utolsó napjáig kezeli.
Képzési csoporton belüli folyamatos kapcsolattartásNévE-mail cím
Képzési csoporton belüli folyamatos kapcsolatartás
Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozóGoogle Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozóLevelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó Az adott képzés többi résztvevője, mint önálló adatkezelőHozzájárulás visszavonásáig
HírlevélNévE-mail cím
Hírlevél biztosítása
Érintett hozzájárulása  (GDPR 6. cikk (1) a))ÉrintettSzerver szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Google Drive szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Tömeges levélküldési szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Hozzájárulás visszavonásáig

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését. 

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel. 

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelők Közös Adatkezelési Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában az Adatkezelők Közös Adatkezelési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az office@indynamics.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatkezelési Szabályzatunk elérhető a http:// http://acoaching.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/adatvedelem menüpontban.

Adatkezeléssel összefüggő nyilatkozatok

 Alulírott Résztvevő nyilatkozom, hogy az oktatási azonosítóm a következő: ……………………………………….. 

 Alulírott Résztvevő nyilatkozom, hogy nincs oktatási azonosítóm/nem tudom, hogy van-e oktatási azonosítóm. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem rendelkezem oktatási azonosítóval, vagy arra nem emlékszem, úgy a Felnőttképző köteles az alábbi természetes személyazonosító adataimmal számomra oktatási azonosítót igényelni a far.nive.hu rendszeren belül: legmagasabb iskolai végzettség, viselt név, születési név, anyja neve, születési hely, idő. 

Kelt:……………………………..    Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:……………………………….

 Alulírott Résztvevő jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezetten kérem, hogy a Felnőttképző részemre a Képzés sikeres teljesítése esetén Tanúsítványt állítson ki. Tudomásul veszem, hogy a tanúsítvány a felnőttképzés jogszabály szerinti adatszolgáltatási rendszerben (far.nive.hu) kerül kiállításra, és azt a Felnőttképző a választásom szerint elektronikus úton vagy papíralapon bocsátja rendelkezésre. 

Kelt:……………………………..    Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:……………………………….

 Alulírott Résztvevő jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Felnőttképző, az e-mail címemet, a jelen Felnőttképzési szerződés teljesítése során, kapcsolattartás céljából, a képzési csoport többi résztvevőjével és a Felnőttképzővel a Képzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában együttműködő közreműködőkkel megossza, azt az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeljék.

Kelt:……………………………..    Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:……………………………….

 Alulírott Résztvevő jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Felnőttképző, az e-mail címemet, a Felnőttképzési szerződés teljesítését követően is Hírlevél megküldése céljából az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje. 

Kelt:……………………………..    Aláírás:………………………………………………… Név nyomtatott betűkkel:……………………………….

Adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei: 

AdatfeldolgozóNévSzékhelyeNyilván-tartási számCégjegyzék számTelefonszámE-mail cím
Google Drive szolgáltatóGoogle Ireland Ltd.Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ÍrországIE6388047VGoogle’s Data Protection Office https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Szerver szolgáltatóCégnév: Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.01-09-882068:  +36 – 1 – 432 – 3232support@dotroll.com
Könyvelési, számviteli szolgáltatóCégnév: Rácz-Fodor Gáborné ev.Székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág u. 68.E.V. 5665426
+36209846337
rfm.konyveloiroda@gmail.com
Elektronikus levelezési szolgáltatóGoogle Ireland Ltd.Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ÍrországIE6388047V+370 698 80 829Google’s Data Protection Office https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Tömeges levélküldési szolgáltatóUAB “MailerLite”J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litvánia302942057info@mailerlite.com
Google regisztrációs űrlap szolgáltatóGoogle Ireland Ltd.Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ÍrországIE6388047VGoogle’s Data Protection Officehttps://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Számlázási szolgáltatóBillingo Technologies Zrt.1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet01-10-140802 +36-1/500-9491hello@billingo.hu
Banki (bankkártyás) fizetési szolgáltatóCIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4–1401-10-041004+36 (1) 423-1112adatvedelem@cib.hu
Weboldal automatizációs szolgáltatóNetlight Consulting Kft.1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.01-09-192123+36 30/35-50-880netlight@netlight.hu
Jogi szolgáltatóFriskó Ügyvédi Iroda 1125 Budapest, Patkó utca 2. 1. em. 2. BÜK-3671+36 30 251 05 45 angelika@frisko.hu